Hurtownia B2B produktów ogrodniczych i związanych z przyrodą

Hurtownia B2B produktów ogrodniczych i związanych z przyrodą

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PH ACM AGROCENTRUM KIELCE
KIELCE, DNIA 20.06.2020 ROKU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności firmy Przedsiębiorstwo Handlowe ACM Agrocentrum Kielce, ul. Domaszowska 143 B, 25-420 Kielce, NIP 6570078539, Regon 003683413 (dalej: ACM Agrocentrum lub Administrator). Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników Sklepu internetowego administrowanego przez ACM Agrocentrum, w tym kontaktujących się z ACM Agrocentrum poprzez kontakt w nim wskazany, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych, a także informacji w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej, przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe lub kontaktując się za pomocą numeru telefonu, faxu lub adresu email wskazanych na stronie internetowej ACM Agrocentrum użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.
1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę internetową ACM Agrocentrum (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. ACM Agrocentrum nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
1.4. Dane osobowe przetwarzane są przez ACM Agrocentrum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwanym dalej RODO.
1.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystających ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
a) Zawieranie umów z ACM Agrocentrum- niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy; podanie danych w takim przypadku jest wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć umowę z ACM Agrocentrum, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych
b) Obowiązki ustawowe ACM Agrocentrum.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
2.1. ACM Agrocentrum jest Administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników w Sklepie internetowym firmy: www.esschertdesign.pl
2.2. ACM Agrocentrum dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.
2.3. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych oraz przetwarzaniem danych osobowych pochodzących od użytkowników strony internetowej administrowanej przez ACM Agrocentrum, a także nawiązujących kontakt z ACM Agrocentrum poprzez numer telefonu, fax lub adres email wskazany na stronie internetowej www.esschertdesign.pl, można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: info@esschertdesign.pl , sekretariat@agrocentrum.com.pl lub pisemnie pod adresem firmy wskazanym w pkt. 1.1. powyżej.

3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3.1 Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy- i w takim zakresie, w jakim- spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

4. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
4.1. ACM Agrocentrum zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Strona internetowa ACM Agrocentrum oraz formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej firmy są szyfrowane.
4.2. ACM Agrocentrum dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, tj:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; dane osobowe, które będą nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostaną niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada prawidłowości);
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (zasada ograniczenia przetwarzania);
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności).

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA
5.1. ACM Agrocentrum zbiera dane osobowe w przypadku gdy:
a) użytkownik strony internetowej administrowanej przez ACM Agrocentrum kontaktuje się z firmą poprzez formularz kontaktowy;
b) osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z ACM Agrocentrum poprzez podany na stronie internetowej numer telefonu;
c) osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z ACM Agrocentrum poprzez podany na stronie internetowej adres email;
d) osoba, której dane dotyczą dokonuje zawiera z ACM Agrocentrum umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5.2. Każdorazowo cel przetwarzania danych przez Administratora wynika z działań
podejmowanych przez użytkowników strony internetowej administrowanej przez ACM Agrocentrum, a także nawiązujących kontakt z ACM Agrocentrum poprzez numer telefonu lub adres email wskazany na stronie internetowej www.esschertdesign.pl
Celami oraz podstawami prawnymi zbierania danych osobowych są w takich przypadkach:
a) w przypadku formularza kontaktowego lub kontaktu poprzez adres email dane osobowe takie jak : imię, nazwisko, adres, telefon będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem np. przedstawieniem oferty, udzieleniem informacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes administratora (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie istotnych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora- polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży produktów);
b) w przypadku kontaktu telefonicznego w trakcie których może dojść do przekazania danych osobowych, dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, np. przedstawieniem oferty, udzieleniem informacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO_prawnie uzasadniony interes administratora (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie istotnych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora- polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży produktów);
c) w przypadku jednoczesnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowej, dane osobowe takie jak : imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e_mail będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach ACM Agrocentrum; podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie informacji marketingowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO-zgoda (prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów),
d) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z ACM Agrocentrum lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu e-mail będą wykorzystane w celach jej realizacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO- wykonanie umowy.
e) prowadzenie ksiąg rachunkowych, dane osobowe takie jak
– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74
ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395_- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
f) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes administratora (polegający na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora)
g) korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania, dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes administratora (polegający na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego).

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Administrator bada, czy dane osobowe przetwarzane przez niego nie są przetwarzane przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
6.2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.3. Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub podczas kontaktu telefonicznego, poprzez adres email, będą przetwarzane na czas realizacji zgłoszonego zapotrzebowania np. przedstawienia oferty, udzielenia informacji, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc celem zachowania zasady rozliczalności.
6.4. Dane przetwarzane w związku z przedstawieniem oferty, świadczeniem usługi, zawarciem i realizacją umowy, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, korzystaniem ze strony Sklepu Internetowego, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym ACM Agrocentrum lub osoba, której dane dotyczą może dochodzić roszczeń z tym związanych.
6.5. Dane przetwarzane w celu związanym z marketingiem bezpośrednim, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

7. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
7.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (np. kurier, podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
7.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony- zgodny z
rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą politykę prywatności.
7.3. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
7.4. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
7.4.1. Przewoźnicy/kurierzy/spedytorzy/podmioty obsługujące proces wysyłki- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy produktu przesyłką kurierską, paletową ; Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującymi przesyłki na zlecenie Administratora- w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;
7.4.2. Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą; Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
7.4.3. Podmioty kredytujące/leasingodawcy- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej; Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
7.4.4. Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu itp.)-  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA
8.1. Administrator odpowiada za realizację praw osób, których dane przetwarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@esschertdesign.pl ; sekretariat@agrocentrum.com.pl . ACM Agrocentrum zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
8.2. Dostęp do danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowuje Administrator.
8.3. Zmiana danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza ACM Agrocentrum.
8.4. Wycofanie zgody.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.
8.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
8.6. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych. Osoby fizyczne mają prawo żądania usunięcia danych, gdy nie są już one niezbędne dla celów, w których zostały zebrane, w przypadku wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy przetwarzanie będzie niezgodne z prawem. Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. W takim przypadku ACM Agrocentrum wydaje lub przekazuje wskazanemu podmiotowi dane osoby, która tego żąda, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
8.7. ACM Agrocentrum informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do: wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8.8. W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki Prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane przez ACM Agrocentrum nie są przekazywane poza obszar EOG.

10. PLIKI COOKIES
10.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in.: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
10.2. ACM Agrocentrum nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
10.3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron ACM Agrocentrum. Administrator wykorzystuje te pliki do:
10.3.1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie ACM Agrocentrum (niezbędne,);
10.3.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia (niezbędne)
10.3.3. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę (funkcjonalne,preferencyjne);
10.3.4. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika (statystyczne).
10.4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów ACM Agrocentrum, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
10.5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
10.6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
10.7. ACM Agrocentrum informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
10.8. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google
– Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
10.9. ACM Agrocentrum może korzystać w Sklepie internetowym z usług Google Analytics. Usługi te pomagają prowadzić statystki i analizować ruch w Sklepie internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie internetowym gromadzi takie dane jak źródła medium pozyskania odwiedzających Sklep internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których
odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób© przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu internetowego- w tym celu można na przykład
9 zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. Dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
ACM Agrocentrum zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. ACM Agrocentrum zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez ACM Agrocentrum danych osobowych.