Hurtownia B2B produktów ogrodniczych i związanych z przyrodą

Hurtownia B2B produktów ogrodniczych i związanych z przyrodą

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert przedstawionych przez hurtownika (zwanego dalej „sprzedającym”) oraz umów zawartych pomiędzy sprzedającym a klientem (zwanym dalej „kupującym”), jak również do ich realizacji. Ustala się wyraźnie, że Ogólne Warunki kupującego nie mają zastosowania, chyba że zawarto w formie pisemnej postanowienie o ich obowiązywaniu.
Postanowienia odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków strony muszą ustalać w formie pisemnej. Mają one pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Ze sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie klienci hurtowi.
 8. Po wypełnieniu formularza przez Klienta Sprzedawca weryfikuje formularz zgłoszeniowy. Jeżeli wszytskie dane wypełnione są poprawnie Klient otrzymuje na maila link aktywacyjny konta

ZAPŁATA

 1. Płatność musi być dokonana w sposób wybrany przez klienta:
  a. gotówką przy odbiorze do kwoty 5000 zł; lub
  b. w terminie ustalonym przez sprzedającego lub
  c. przez przedpłatę (warunek konieczny przy 3 pierwszych zamówieniach)
  Ewentualne koszty bankowe obciążają kupującego.
 2. Kupujący nie ma prawa do odroczenia płatności ceny zakupu ani do potrącenia jakiejkolwiek kwoty od ceny zakupu bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody w formie pisemnej od sprzedającego.
 3. Kupujący dopuszcza się zwłoki w każdym przypadku, gdy nie dokona zapłaty w terminie. Sprzedający ma wówczas prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, doręczając kupującemu zawiadomienie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek następstwa, jakie to rozwiązanie umowy może mieć ewentualnie dla kupującego.
 4. W przypadku zwłoki ze strony kupującego, sprzedający ma prawo obciążyć kupującego odsetkami ustawowymi począwszy od daty upływu terminu zapłaty faktury do daty całkowitego uiszczenia zapłaty. Sprzedający ma również prawo wpisać zaległe zadłużenie wraz z pełnymi danymi działalności do Biura Informacji Gospodarczej.
 5. Jeżeli uzyskanie zapłaty wymaga zaangażowania osób trzecich, związane z tym koszty sądowe i/lub pozasądowe – są należne w trybie natychmiastowym i ponosi je kupujący.

ZAMÓWIENIA

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.esschertdesign.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  e) czasu dostawy,
  f) uwag.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.esschertdesign.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia numer [numer]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.esschertdesign.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Sklep www.esschertdesign.pl, stanowi platformę hurtową skierowaną do przedsiębiorców zajmujących się stacjonarnym obrotem.
 14. Minimalne ilości zamawianego towaru to opakowanie zbiorcze. Opakowania zbiorcze nie będą rozdzielane na sztuki.
 15. Cena podana na stronie internetowej to cena netto za sztukę.

REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące widocznych wad, jak również ilości, rozmiaru lub wagi produktów, muszą trafić do sprzedającego natychmiast po stwierdzeniu występowania braków lub też w każdym przypadku nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania produktów. Zgłoszenie telefoniczne musi zostać potwierdzone w formie pisemnej przez kupującego w ciągu dwóch dni od otrzymania produktów. Poza tym widoczne wady należy natychmiast zanotować w dokumentach przewozowych w chwili dostarczenia dostawy.
 2. Reklamacje dotyczące ukrytych wad dostarczonych produktów należy zgłosić sprzedającemu natychmiast po ich stwierdzeniu, a jeżeli zgłoszenie nie nastąpi w formie pisemnej, należy je potwierdzić na piśmie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
 3. Reklamacje muszą zawierać przynajmniej:
  a. szczegółowy i dokładny opis wady poparty materiałami dowodowymi, takimi jak zdjęcia lub raport rzeczoznawcy;
  b. informację na temat ewentualnych innych faktów, na podstawie których można wywnioskować, że dostarczone produkty są tożsame z produktami odrzuconymi przez kupującego.
 4. Sprzedającemu należy zawsze umożliwić zbadanie słuszności danych reklamacji na miejscu i/lub odbiór dostarczonych towarów, chyba że sprzedający wyraźnie poinformował w formie pisemnej o odstąpieniu od badania słuszności reklamacji na miejscu. Produkty należy przekazać do jego dyspozycji w oryginalnym opakowaniu.
 5. Reklamacje dotyczące jedynie części dostarczonych produktów nie mogą stanowić podstawy do odrzucenia całej dostawy.
 6. Po upływie terminów określonych w punktach 1 i 2 niniejszego artykułu uznaje się, że kupujący zaakceptował dostarczone towary bądź też fakturę. Reklamacje nie będą już wówczas rozpatrywane przez sprzedającego.

SIŁA WYŻSZA

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej sprzedający może rozwiązać (częściowo) umowę bądź odroczyć realizację dostawy na czas występowania siły wyższej.
 2. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w każdym przypadku, jednak nie wyłącznie, okoliczności takie, jak wewnętrzne konflikty społeczne, wojna, strajk, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie, ataki terrorystyczne, warunki pogodowe, warunki ruchu drogowego, takie jak blokady dróg, roboty drogowe lub korki, pożar, środki rządowe (w tym, ale nie wyłącznie: sankcje i działania antykorupcyjne) oraz podobne zdarzenia, nawet jeśli dotyczą one wyłącznie osób trzecich zaangażowanych w wykonanie umowy, takich jak dostawca sprzedającego lub przewoźnik.

DOSTAWA I TERMIN DOSTAWY

 1. Terminy dostaw określone przez sprzedającego są orientacyjne i w przypadku ich przekroczenia kupujący nie uzyskuje prawa do rozwiązania umowy bądź odszkodowania, chyba że strony uzgodniły inaczej w formie pisemnej.
 2. Jeżeli sprzedający (częściowo) nie będzie w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania, jak najszybciej poinformuje on o tym kupującego. Jeżeli nie będzie on w stanie dostarczyć całej zamówionej ilości, ma on prawo do dokonania dostawy częściowej bądź do odroczenia realizacji zamówienia i/lub do dostarczenia innych produktów o takiej samej wartości bądź produktów podobnego rodzaju w porozumieniu z kupującym.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, jako miejsce dostawy obowiązuje miejsce składowania lub pomieszczenie przeznaczone do przetwarzania u sprzedającego, bądź inne miejsce wskazane przez sprzedającego. Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie dostawy lub, jeżeli występuje konieczność przewiezienia produktów, w momencie przekazania ich kupującemu przez przewoźnika lub też gdy opuszczą one miejsce dostawy na potrzeby przewiezienia, niezależnie od faktu, czy przewóz odbywa się z miejsca dostawy i/lub czy kupujący bądź też sprzedający ponosi koszty transportu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień, jeżeli kupujący nie zapłacił za poprzednią dostawę w terminie zapłaty ustalonym w umowie, jeżeli kupujący w inny sposób nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec sprzedającego lub też jeżeli, w ocenie sprzedającego, występuje ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań.
 5. Jeżeli kupujący nie odebrał zamówionych produktów w ustalonym w umowie miejscu i czasie, popada w zwłokę i ponosi odpowiedzialność za ewentualną utratę jakości towaru.
 6. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy Sklepu oraz opisanych w Polityce Prywatności.
 5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności”.

  ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 7. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.